दाम दुप्पट ठेव

या योजने अंतर्गत ८३ महिन्यांत तुम्ही गुंतवलेली रक्कम दुप्पट मिळते. उदा. तुम्ही रु.१०००००/- गुंतवले तर ६ वर्षानंतर तुम्हाला रु.२०००००/- मिळतात.

अधिक माहितीसाठी नजीकच्या शाखेशी संपर्क साधा.


अनुक्रमांक शाखा पत्ता फोन नं
१. मुख्यशाखा,
(चंद्रपूर)
सदाशिव चेंबर्स,अभय टॉकीज जवळ, बालवीर वॉर्ड, चंद्रपूर ४४२४०१. ०७१७२-२५९११६
९८२२५४४८३
२. तुकुम,
(चंद्रपूर)
रॉयल डॅफोडिल अपार्टमेंट, पहिला मजला, खत्री कॉलेज जवळ, ताडोबा रोड, सुमित्रानगर, चंद्रपूर ४४२ ४०१. ०७१७२ - २६५६००
३. मेन लाईन,
यवतमाळ
महाजनवाडी, राम मंदीर रोड पंजाब नॅशनल बँकेजवळ यवतमाळ ४४५००१. ०७२३२-२४१४३४
९६३७०४७९८८
४. आर्णी रोड,
यवतमाळ
३३सरस्वती नगर वरण्य होटेल जवळ , आर्णी रोड यवतमाळ ४४५००१. ९१५८४२३७०२
९१३०६७६८५५
५. गडचिरोली लॉर्ड बिल्डींग,आय टी आय चौक, चंद्रपूर रोड गडचिरोली ४४२६०५. ००७१३२-२२२२२६
९०९६६११६११
६. पांढरकवडा तहसील रोड,माईन लाईन, भोयर स्टील सोमोर, पांढरकवड ४४५३०२. ०७२३५-२२७००५
९९६०९९८५११
७. नागपूर गणेश हाईट अप्पार्टमेंट A खमला चौक नागपूर- ४४००२२. ९४२०१२१९७०
९८५०३५३७४२
आमच्याशी संपर्क साधने खूप सोपं आहे.. पुढील फॉर्म भरून पाठवा, आम्ही आपल्याशी संपर्क साधू.
Logo