सोने तारण कर्ज

अचानक येणाऱ्या आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी तुमच्याकडे असलेल्या सोन्याच्या दागिन्यावर कमीतकमी व्याजदर व जास्तीस्त जास्त रक्कम या योजनेमधून उपलब्ध करून दिली जाते.

अधिक माहितीसाठी नजीकच्या शाखेशी संपर्क साधा.


अनुक्रमांक शाखा पत्ता फोन नं
१. मुख्यशाखा,
(चंद्रपूर)
सदाशिव चेंबर्स,अभय टॉकीज जवळ, बालवीर वॉर्ड, चंद्रपूर ४४२४०१. ०७१७२-२५९११६
९८२२५४४८३
२. तुकुम,
(चंद्रपूर)
रॉयल डॅफोडिल अपार्टमेंट, पहिला मजला, खत्री कॉलेज जवळ, ताडोबा रोड, सुमित्रानगर, चंद्रपूर ४४२ ४०१. ०७१७२ - २६५६००
३. मेन लाईन,
यवतमाळ
महाजनवाडी, राम मंदीर रोड पंजाब नॅशनल बँकेजवळ यवतमाळ ४४५००१. ०७२३२-२४१४३४
९६३७०४७९८८
४. आर्णी रोड,
यवतमाळ
३३सरस्वती नगर वरण्य होटेल जवळ , आर्णी रोड यवतमाळ ४४५००१. ९१५८४२३७०२
९१३०६७६८५५
५. गडचिरोली लॉर्ड बिल्डींग,आय टी आय चौक, चंद्रपूर रोड गडचिरोली ४४२६०५. ००७१३२-२२२२२६
९०९६६११६११
६. पांढरकवडा तहसील रोड,माईन लाईन, भोयर स्टील सोमोर, पांढरकवड ४४५३०२. ०७२३५-२२७००५
९९६०९९८५११
७. नागपूर गणेश हाईट अप्पार्टमेंट A खमला चौक नागपूर- ४४००२२. ९४२०१२१९७०
९८५०३५३७४२
आमच्याशी संपर्क साधने खूप सोपं आहे.. पुढील फॉर्म भरून पाठवा, आम्ही आपल्याशी संपर्क साधू.
Logo